Audyt energetyczny przedsiębiorstw – na czym polega przeprowadzenie audytu energetycznego przedsiębiorstwa?

Audyt energetyczny ocenia możliwości zmniejszenia zużycia energii w danym budynku, firmie lub przedsiębiorstwie przemysłowym. Jest to bardzo ważny krok w procesie oszczędzania energii, ponieważ tylko dzięki takiemu dokumentowi możemy wiedzieć jakie działania należy podjąć, aby zmniejszyć koszty energii.

Głównym celem audytu energetycznego jest wskazanie obszarów, w których możliwe jest zmniejszenie zużycia energii. Można to zrobić poprzez szczegółową analizę bilansu energetycznego budynków i obiektów, a także za pomocą różnych obliczeń i szacunków.

Sposoby uzyskania oszczędnościach energii – czyli dlaczego warto przeprowadzić audyt energetyczny przedsiębiorstwa

Audyty energetyczne są często wykonywane w ramach projektów oszczędności energii lub w ramach procesu przygotowania do uzyskania „białych certyfikatów” – dokumentu potwierdzającego spełnienie norm środowiskowych przewidzianych prawem (przynajmniej w Polsce). Ale można je również przeprowadzić samodzielnie, bez żadnych dodatkowych warunków.

Audyt energetyczny to rodzaj badania technicznego, którego celem jest ustalenie, ile energii zużywa firma, gdzie znajdują się główne źródła energii i jakie działania można podjąć, aby zmniejszyć jej zużycie. Audyt energetyczny przedsiębiorstwa to systematyczna analiza zużycia mediów (energia elektryczna, ciepło, gaz) oraz innych czynników wpływających na koszty zasobów w przedsiębiorstwie. Określa on możliwości obniżenia kosztów użytkowania zasobów poprzez wprowadzenie zmian w sposobie ich wykorzystania.

Identyfikacja działań służących poprawie efektywności energetycznej czyli audyt efektywności energetycznej w praktyce

Audyt energetyczny jest jednym z najważniejszych kroków w zmniejszaniu wpływu działalności przemysłowej na środowisko. Pomaga on zawczasu zidentyfikować potencjalne problemy i podjąć działania w celu ich rozwiązania. Ponadto, audyt energetyczny umożliwia firmom uzyskanie dotacji rządowych na instalację nowoczesnych technologii, które zmniejszają zanieczyszczenie środowiska. Audyt przeprowadzany jest przez specjalistów, którzy znają wymogi dotyczące prowadzenia tego typu prac. Mają oni również doświadczenie w ocenie potencjalnych oszczędności wynikających z wdrożenia wybranych działań mających na celu zmniejszenie zużycia energii. Ponadto mogą przygotować dokumentację niezbędną do uzyskania białych certyfikatów.

Celem przeprowadzenia kompleksowego audytu energetycznego przedsiębiorstwa jest określenie:

  • poziomu efektywności energetycznej;
  • najwłaściwszego rozwiązania w zakresie zmniejszenia zużycia energii;
  • środków niezbędnych do osiągnięcia tych celów (rozwiązania techniczne);
  • kosztów poniesionych bez uwzględnienia ewentualnych zysków z realizacji tych działań;
  • koszty poniesione w przypadku wdrożenia wszystkich zaleceń;
  • dostarczenie informacji o potencjalnych oszczędnościach energii.

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa to złożony proces, który polega na analizie zużycia energii w budynkach, procesach i transporcie. Audyty energetyczne przeprowadzane są przez certyfikowanych audytorów przy użyciu specjalnych narzędzi programowych, które dostarczają danych na temat zużycia, kosztów i potencjału oszczędności. Na podstawie analizy profilu zużycia poszczególnych mediów można zoptymalizować koszty, dobierając odpowiednią taryfę zakupu energii elektrycznej, ciepła lub gazu.

Audyty energetyczne przeprowadzane są w przedsiębiorstwach na różnych poziomach: dla całych firm, dla poszczególnych budynków i obiektów, a także dla poszczególnych procesów (np. linii produkcyjnych). Wyniki mogą być różne w zależności od tego, czy przedsiębiorstwo jest w trakcie procesu modernizacji, czy nie. Jeśli firma wdrożyła już działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii, to ważne jest, aby zweryfikować ich skuteczność poprzez dokładny audyt.

Audyty energetyczne są ważne dla firm, ponieważ pomagają określić potencjalne oszczędności poprzez identyfikację obszarów, które zużywają duże ilości energii. Przegląd ten obejmuje zużycie energii w budynkach, instalacjach, urządzeniach  oraz w transporcie. W celu określenia, jakie działania powinny zostać wdrożone i jakie są ich koszty, konieczne jest oszacowanie potencjalnych oszczędności wynikających z ich wdrożenia.

Artykuł powstał przy współpracy z https://exergy.pl – firmą świadczącą usługi z zakresu poprawy efektywności energetycznej oraz działań na rzecz ochrony środowiska i klimatu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *