Poznajemy Świat Warsztaty podróżnicze (klasy IV-VI)

Warsztaty podróżnicze (klasy IV-VI)

Opis:
Zapraszamy na fascynujące zajęcia stworzone przez Podróżników – rodziców, psychologów i lingwistów, które pokazują świat, jego piękną przyrodę i życie mieszkańców różnych kontynentów. Spotkania z nami to nauka i zabawa, która angażuje zmysły, pozwala przeżyć przygodę, wychowuje w duchu szacunku i dialogu oraz uczy odważnej wędrówki przez życie. Treść merytoryczna warsztatów jest zawsze dopasowana do wieku uczestników i bardzo zróżnicowana – uczniowie są zapraszani do różnorakich aktywności, angażujących różne zmysły, dzięki czemu nikt się nie nudzi. Dzieci dowiadują się mnóstwa nowych rzeczy, mogą zadać pytania i dotknąć różnorodnych  rekwizytów (na przykład śpiewających mis czy gongu na zajęciach o Tybecie, liści eukaliptusa i kolców kolczatki australijskiej na zajęciach o Australii czy maty fakira i prawdziwego sari na zajęciach o Indiach).

Punkt z podstawy programowej:
Nasze scenariusze realizują większość celów ogólnych podstawy programowej: Kształcenie ogólne w szkole podstawowej ma na celu: 1) wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele); 2) wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej; 3) formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób; 4) rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość; (…) 7) rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki; 8) wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat. Szkoła dba o wychowanie dzieci i młodzieży w duchu akceptacji i szacunku dla drugiego człowieka, kształtuje postawę szacunku dla środowiska przyrodniczego, w tym upowszechnia wiedzę o zasadach zrównoważonego rozwoju, motywuje do działań na rzecz ochrony środowiska oraz rozwija zainteresowanie ekologią. 
GEOGRAFIA Poznanie zróżnicowanych form działalności człowieka w środowisku, ich uwarunkowań i konsekwencji oraz dostrzeganie potrzeby racjonalnego gospodarowania zasobami przyrody.

Rozumienie zróżnicowania przyrodniczego, społeczno-gospodarczego i kulturowego świata.
Identyfikowanie współzależności między elementami środowiska przyrodniczego i społeczno-gospodarczego oraz związków i zależności w środowisku geograficznym w skali lokalnej, regionalnej i globalnej.
PRZYRODA Opanowanie podstawowego słownictwa przyrodniczego (biologicznego, geograficznego, z elementami słownictwa fizycznego i chemicznego).
Poznanie różnych sposobów prowadzenia obserwacji i orientacji w terenie.
Poznanie planów i map jako źródeł informacji geograficznych.
MUZYKA Indywidualna i zespołowa ekspresja muzyczna. Uczeń indywidualnie i zespołowo muzykuje, tworzy i improwizuje proste struktury dźwiękowe i układy ruchowo-taneczne, przedstawia cechy i charakter wykonywanych utworów werbalnie i pozawerbalnie, rozwijając swoje zdolności i umiejętności muzyczne, preferencje oraz umiejętności wartościowania wytworów kultury.
Język i funkcje muzyki, myślenie muzyczne, kreacja i twórcze działania. Uczeń rozumie podstawowe pojęcia i terminy muzyczne niezbędne w praktyce wykonawczej, percepcji oraz prowadzeniu rozmów o muzyce, poszukiwaniu informacji i twórczym działaniu, dostrzegając przy tym wzajemne relacje między nimi. Wiedza o kulturze muzycznej, narodowym i światowym dziedzictwie kulturowym. Uczeń interpretuje zjawiska związane z kulturą muzyczną, słucha muzyki, rozpoznaje, rozróżnia i omawia jej cechy.

Czym program się wyróżnia? 
INTERAKTYWNOŚĆ I MULTISENSORYKA. Treść merytoryczna warsztatów jest zawsze dopasowana do wieku Uczestników i bardzo zróżnicowana – uczniowie są zapraszani do różnorakich aktywności, angażujących różne zmysły oraz stymulujących różne umiejętności, dzięki czemu nikt się nie nudzi. Dzieci dowiadują się mnóstwa nowych rzeczy, mogą zadać pytania i dotknąć różnorodnych  rekwizytów (na przykład śpiewających mis czy gongu na zajęciach o Tybecie, liści eukaliptusa i kolców kolczatki australijskiej na zajęciach o Australii czy maty fakira i prawdziwego sari na zajęciach o Indiach). Zajęcia realizowane są na terenie całej Warszawy - w placówkach lub w wersji on-line.

Czy wydarzenie spełnia kryterium dostępności?

TAK, mamy duże doświadczenie w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi, autystycznymi, afatycznymi, niedowidzącymi.

Termin: do uzgodnienia; warsztaty stacjonarne w placówce - grupa do 25 osób - 1h; zajęcia online - 45 minut / grupa

Koszt: 300 zł brutto - godzinne spotkanie w placówce dla grupy do 25 dzieci (dodatkowy uczestnik - dopłata 10 zł); 250 zł brutto zajęcia na żywo on-line (poprzez aplikację ZOOM) - 45 minut

Dodatkowe informacje związane z logistyką i infrastrukturą: 
Nasi Podróżnicy dojeżdżają na wskazane miejsce. Jeśli dyrektor wybierze formę on-line, wówczas potrzebna jest bezpłatna aplikacja Zoom i możliwość połączenia się z internetem oraz umożliwienia dzieciom kontaktu z podróżnikiem poprzez komputer / telewizor.

Rezerwacje: tel. 535 008 441, 533 886 804, mail: agata@poznajemyswiat.pl, gosia@poznajemyswiat.pl

Kontakt: Agata Witek, tel. 535 008 441, mail: agata@poznajemyswiat.pl; Małgorzata Trzcińska, tel. 533 886 804, mai: gosia@poznajemyswiat.pl  

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na oficjalną stronę wydarzenia:
https://poznajemyswiat.pl/warsztaty-dla-dzieci/