O programie

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zawieszona zostaje realizacja programu Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą.

W celu uzyskania informacji związanych z kwestiami organizacyjnymi partnerzy zewnętrzni (instytucje kultury, nauki, sportu, organizacje pozarządowe, firmy realizujące działania w ramach projektów) powinni kontaktować się bezpośrednio z dyrekcjami przedszkoli, szkół i placówek edukacyjnych.

Projekt „Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą” to dofinansowanie w wysokości 100 złotych rocznie na jednego ucznia z przeznaczeniem na wyjścia do instytucji kultury, nauki i sportu. Celem projektu jest stworzenie możliwości uczestnictwa w kulturze, nauce i sporcie uczniom szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest m.st. Warszawa.

Budżet przeznaczony przez Miasto na ten cel w 2020 roku to 20 mln zł.

Środowisko warszawskich instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych i przedsiębiorców realizujących działania kulturalne przygotowało wspólną ofertę dla szkół, rekomendowaną przez Prezydenta Warszawy. Nie jest to katalog zamknięty. Mogą Państwo korzystać również z innych usługodawców, którzy nie zamieścili swojej oferty na niniejszej stronie.

Ofertę można przeglądać, wybierając daną dzielnicę w menu bocznym, a następnie szukając wg następujących kryteriów: rodzaj wydarzenia, grupa wiekowa uczniów, organizator. Po kliknięciu na dane wydarzenie wyświetli się m.in. jego opis, terminy, czas trwania, cena, a także realizowane w trakcie zajęć/wydarzenia elementy podstawy programowej i kontakt do instytucji umożliwiający rezerwację biletów.

Najczęściej zadawane pytania:

Kto decyduje o przyznanych środkach?

O rozdysponowaniu środków na poszczególne przedsięwzięcia decyduje dyrektor szkoły w porozumieniu z radą rodziców, radą pedagogiczną oraz z wychowawcami poszczególnych klas. Pozwala to na wykorzystanie finansowania zgodnie z rzeczywistymi potrzebami kulturalnymi, sportowymi i naukowymi uczniów konkretnej szkoły, klasy, grupy.

Na co mogą zostać przeznaczone środki z projektu „Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą”?

Projekt pozwala na wykorzystanie edukacyjnego potencjału warszawskich placówek kulturalnych, sportowych i naukowych. Środki z projektu „Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą” mogą zostać przeznaczone w szczególności na zakup biletów do warszawskich instytucji nauki, sportu, kultury w tym kin, teatrów, muzeów, galerii. Założeniem projektu jest, aby proces edukacji odbywał się również w przestrzeni całego miasta.

Co dzieje się ze środkami w przypadku nieobecności ucznia?

 W przypadku nieobecności ucznia podczas wyjścia/wyjazdu organizowanego w ramach projektu „Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą” fundusze przewidziane na uczestnika nie będą zwracane, tzn. pozostaną w budżecie szkoły. Dysponentem przekazanych środków jest dyrektor szkoły działający w porozumieniu z radą pedagogiczną, radą rodziców oraz wychowawcami klas. Środki są naliczone według liczby uczniów, ale nie podlegają rozliczeniu w odniesieniu do każdego ucznia.

Faktura zakupu na potrzeby realizacji projektu „Klasa z Warszawą, Warszawa w klasie”

Dokonując zakupu na potrzeby realizacji projektu „Warszawa w klasie, klasa z Warszawą” należy pamiętać, że potwierdzeniem transakcji jest faktura.

Faktura musi zawierać następujące informacje:

Nabywca - Płatnik:

    Miasto Stołeczne Warszawa,
    Pl. Bankowy 3/5,
    00-950 Warszawa,
    NIP 525-22-48-481

Odbiorca:

Dane szkoły

Poprawnie wypełnioną fakturę nauczyciel przekazuje dyrektorowi szkoły, który dokonuje akceptacji i opisu dokumentu, a następnie przekazuje go do właściwego biura finansów oświaty.

Jakie szkoły mogą skorzystać z projektu?

W projekcie mogą wziąć udział tylko szkoły, dla których organem prowadzącym jest m.st. Warszawa.

 

Projekt „Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą” – zasady korzystania ze środków przeznaczonych na finansowanie projektu (II edycja)

 

Projekt dofinansowania udziału uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę w wydarzeniach kulturalnych, naukowych oraz sportowych.

 

Cele projekt

1.       Podnoszenie kompetencji uczniów warszawskich szkół w obszarach: kultury, nauki, techniki i sportu.

2.       Podnoszenie kompetencji społecznych i obywatelskich, w tym związanych ze wzrostem zainteresowania Warszawą.

3.       Przygotowanie dzieci oraz młodzieży do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym, naukowym i sportowym Warszawy.

4.       Tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej.

5.       Wsparcie działalności dydaktycznej, wychowawczej, kulturalnej, sportowej realizowanej przez szkoły.

6.        Uatrakcyjnienie oferty zajęć wspierających rozwój talentów i zainteresowań uczniów.

 

Zasady organizacji wyjść

1.       Środki na realizację projektu przekazane zostaną do wszystkich szkół, dla których organem  prowadzącym jest m.st. Warszawa.

2.       Zajęcia realizowane w ramach projektu odbywać się będą poza szkołą (teatry, kina, muzea, domy kultury, uczelnie wyższe, instytuty naukowe, obiekty sportowe i inne).

3.       Ze względów organizacyjnych dopuszcza się możliwość organizacji zajęć, warsztatów, spektakli, pokazów itp. na terenie szkoły. 

4.       Rodzaje zajęć objętych dofinansowaniem:

a.       zajęcia wspomagające rozwój talentów,

b.       zajęcia rozwijające zainteresowania naukowe,

c.       zajęcia wspomagające rozwój kompetencji kulturalnych,

d.       zajęcia wspomagające rozwój kompetencji obywatelskich,

e.       zajęcia z zakresu aktywności fizycznej,

f.        zajęcia wspomagające wzrost zainteresowania Warszawą,

g.       preorientacja zawodowa.

5.       W wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość wydatkowania środków poza Warszawą. Warunkiem realizacji tego rodzaju przedsięwzięcia jest uzasadniona korzyść edukacyjno-wychowawcza dla uczniów. Tego rodzaju sytuacje powinny mieć charakter wyłącznie incydentalny i wymagają uzgodnieniu z wydziałami oświaty w dzielnicach i Biurem Edukacji Urzędu m.st. Warszawy.

6.       W przypadku organizacji wyjść do teatrów (lub innych instytucji kultury) możliwa jest wcześniejsza rezerwacja biletów.

7.       Środki przeznaczone na realizację projektu „Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą” nie mogą być wydatkowane na noclegi, wyżywienie i transport oraz zakup biletów otwartych (vouczery).

8.       W przypadku nieobecności ucznia podczas wyjścia/wyjazdu organizowanego w ramach projektu „Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą” fundusze przewidziane na uczestnika pozostaną w budżecie szkoły przeznaczonym na realizację projektu.

9.       Przy wyborze oferty należy się również kierować opinią całego środowiska szkolnego: uczniów,  nauczycieli, wychowawców oraz rodziców.

 

Wydatkowanie środków

1.       Środki przeznaczone na realizację projektu zostały naliczone w oparciu o liczbę uczniów zamieszkałych na terenie Warszawy. Środki nie podlegają rozliczeniu w odniesieniu do każdego ucznia.

2.       Z projektu korzystają również uczniowie zamieszkujący poza terenem Warszawy, ale uczęszczający do szkół prowadzonych przez m.st. Warszawę.

3.       Dzielnice otrzymają środki na realizację projektu w dwóch transzach.

a.       I transza:

 - od stycznia do grudnia 100 zł - dla uczniów wszystkich klas oprócz ostatniego rocznika.

- od stycznia do czerwca 60 zł - dla uczniów uczęszczających do ostatnich klas.

b.       II transza:

 - od września do grudnia – 40 zł dla uczniów klas pierwszych.

4.       Środki zostaną przekazane do dzielnic na początku danego roku kalendarzowego oraz po zatwierdzeniu aneksów do arkuszy organizacyjnych na kolejny rok szkolny.

5.       Środki mogą być wydatkowane po wprowadzeniu zmian w budżecie Miasta przekazujących je do dyspozycji dzielnic. Nie jest możliwe wcześniejsze wydatkowanie środków przyznanych na realizację projektu.

6.       O rozdysponowaniu środków na poszczególne przedsięwzięcia decyduje dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną, wychowawcami poszczególnych klas oraz radą rodziców.

7.       Środki, które nie zostaną wydatkowane do końca roku szkolnego mogą zostać wykorzystane do końca roku budżetowego, tj. od września do grudnia (II semestr kolejnego roku szkolnego).

8.       Środki na realizację projektu przyznane na dany rok budżetowy mogą być wydatkowane wyłącznie w tym roku budżetowym.

9.       Szkoła nie może przekazać niewykorzystanych środków na inne cele.

10.   W przypadku nauczycieli – opiekunów grup rekomenduje się zapewnienie jednej bezpłatnej wejściówki na grupę 15 uczniów.