O programie

W marcu 2019 roku Prezydent m.st. Warszawy wprowadził program #WarszawaDlaUcznia. Jeden z jego punktów – „Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą” – to dofinansowanie w wysokości 100 złotych rocznie dla stołecznych uczniów na wyjścia do instytucji kultury, nauki, sportu i rekreacji. Celem projektu jest stworzenie możliwości uczestnictwa w kulturze i sporcie uczniom szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych.

Środowisko warszawskich instytucji i organizacji realizujących działania kulturalne przygotowało wspólną ofertę dla szkół, rekomendowaną szkołom przez Prezydenta Warszawy. Każda z instytucji wybrała ze swojej oferty programowej wydarzenia bądź zajęcia charakteryzujące się angażującą odbiorców formą, uwrażliwiające i rozwijające, zarażające pasjami. Proponowany program ma także spełniać kryterium dostępności rozumianej szeroko - zarówno jako rozpoznanie i dostosowanie programu do potrzeb uczestników oraz pod kątem idei likwidowania barier w dostępie do kultury (czas, miejsce, język komunikacji, a także dostępność architektoniczna, dostosowanie programu dla grup z niepełnosprawnościami słuchu, wzroku, ruchu etc.). Propozycje zawierają w sobie także realizowane punkty z podstawy programowej określonej przez MEN.

Ofertę można przeglądać, wybierając daną dzielnicę w menu bocznym, a następnie szukając wg następujących kryteriów: rodzaj wydarzenia, grupa wiekowa uczniów, organizator. Po kliknięciu na dane wydarzenie wyświetli się m.in. jego opis, terminy, czas trwania, cena, a także realizowane w trakcie zajęć/wydarzenia elementy podstawy programowej, kontakt do instytucji umożliwiający rezerwację biletów.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE I FORMALNE dotyczące Programu

„Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą” to projekt zakładający dofinansowanie organizacji przez szkoły zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych kwotą w wysokości 100 zł w skali rocznej na każdego ucznia zamieszkałego na terenie m.st. Warszawy.

Jaki jest cel projektu?

Celem projektu jest stworzenie możliwości uczestnictwa w kulturze, nauce i sporcie uczniom szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych w formie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych. Realizacja tego projektu pozwoli na równy (bo nie generujący kosztów dla rodziców i opiekunów) dostęp do zajęć rozwijających różnorodne zainteresowania i uzdolnienia młodych warszawiaków.

Kto decyduje o przyznanych środkach?

O rozdysponowaniu środków na poszczególne przedsięwzięcia decyduje dyrektor szkoły w porozumieniu z radą rodziców, radą pedagogiczną oraz z wychowawcami poszczególnych klas. Pozwala to na wykorzystanie finansowania zgodnie z rzeczywistymi potrzebami kulturalnymi, sportowymi i naukowymi uczniów konkretnej szkoły, klasy, grupy.

Na co mogą zostać przeznaczone środki z projektu „Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą”?

Projekt pozwala na wykorzystanie edukacyjnego potencjału warszawskich placówek kulturalnych, sportowych i naukowych. Środki z projektu „Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą” mogą zostać przeznaczone w szczególności na zakup biletów do warszawskich instytucji nauki, sportu, kultury w tym kin, teatrów, muzeów, galerii. Założeniem projektu jest, aby proces edukacji odbywał się również w przestrzeni całego miasta.

Czy można wykorzystać środki poza Warszawą?

Środki finansowe mogą zostać wykorzystane na wyjazdy, wizyty i zajęcia w instytucjach pozawarszawskich. Trzeba jednak pamiętać, że środki przeznaczone na realizację projektu „Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą” nie mogą być wydatkowane na noclegi, wyżywienie i transport.

Co dzieje się ze środkami w przypadku nieobecności ucznia?

W przypadku nieobecności ucznia podczas wyjścia/wyjazdu organizowanego w ramach projektu „Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą” fundusze przewidziane na uczestnika nie będą zwracane, tzn. pozostaną w budżecie szkoły. Dysponentem przekazanych środków jest dyrektor szkoły działający w porozumieniu z radą pedagogiczną, radą rodziców oraz wychowawcami klas. Środki są naliczone według liczby uczniów, ale nie podlegają rozliczeniu w odniesieniu do każdego ucznia.

Faktura zakupu na potrzeby realizacji projektu „Klasa w Warszawie, Warszawa z klasą”

Dokonując zakupu na potrzeby realizacji projektu „Klasa w Warszawie, Warszawa z klasą” należy pamiętać, że potwierdzeniem transakcji jest faktura.

Faktura musi zawierać następujące informacje:

Nabywca - Płatnik:

Miasto Stołeczne Warszawa,
Pl. Bankowy 3/5,
00-950 Warszawa,
NIP 525-22-48-481

Odbiorca:

Dane szkoły


Poprawnie wypełnioną fakturę nauczyciel przekazuje dyrektorowi szkoły, który dokonuje akceptacji i opisu dokumentu, a następnie przekazuje go do właściwego biura finansów oświaty.


Kontakt : Bożena Głażewska Naczelnik Wydziału doskonalenia nauczycieli, projektów edukacyjnych i europejskich
Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy
E-mail: bglazewska@um.warszawa.pl
Nr tel: 22 44 33 518


Kontakt w sprawie dodawania informacji o ofercie: Monika Gołębiowska
E-mail:monika.golebiowska@wpek.pl
Nr tel: 602 652 776

Zapraszamy i zachęcamy do korzystania z oferty Programu „Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą”